Các loại mi nối

Các loại mi nối - mi giả - sợi mi cao cấp

Mi nối dạng hủ đỏ - red

Mi nối dạng hủ đỏ - red

Mã: D-SGrb0.10t
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch xanh - blue

Mi nối dạng bịch xanh - blue

Mã: X-SGbg0.15tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch xanh lá - green

Mi nối dạng bịch xanh lá - green

Mã: XL-Sgbg0.15tn
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch xanh lá - green

Mi nối dạng bịch xanh lá - green

Mã: Xl-SGbg0.10tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch xanh - blue

Mi nối dạng bịch xanh - blue

Mã: X-0.10tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch tím

Mi nối dạng bịch tím

Mã: T-SGbg0.10tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch đỏ - red

Mi nối dạng bịch đỏ - red

Mã: D-SGbg-10tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch đen - black

Mi nối dạng bịch đen - black

Mã: SGbg-01.0tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch đen - black

Mi nối dạng bịch đen - black

Mã: SGbg-0.25tDD
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch đen - black

Mi nối dạng bịch đen - black

Mã: SGbg0.20-tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch đen - black

Mi nối dạng bịch đen - black

Mã: SGbg0.18-tDD
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch đen - black

Mi nối dạng bịch đen - black

Mã: SGbg0.15tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch đen - black

Mi nối dạng bịch đen - black

Mã: SGbg0.12tC
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch đen

Mi nối dạng bịch đen

Mã: SGbg-0.07tDD
Vui lòng gọi
Mi nối dạng bịch nâu - brown

Mi nối dạng bịch nâu - brown

Mã: N-SGbg0.15tC
Vui lòng gọi

Các loại mi nối - mi giả - sợi mi cao cấp

(028) 38 530 888